PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).

Tento dokument obsahuje podrobnější informace související se zpracováním Vašich osobních údajů v rámci poskytování a správy produktů společnosti Gramon print s.r.o., IČ:61856592, se sídlem Na záhonech 1261/50, Michle, 141 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31684. Smyslem dokumentu je zejména Vás informovat, jaké osobní údaje o Vás od 25.5.2018 budeme zpracovávat, k jakým účelům, jakým způsobem a na základě jakých právních titulů tak budeme činit, kdo další může s Vaším souhlasem či bez něj zpracovávat Vaše osobní údaje, kde a jakým způsobem můžete o Vašich zpracovávaných osobních údajích získat informace a jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.

1. Správce osobních údajů

Společnost Gramon print s.r.o., IČ:61856592, se sídlem Na záhonech 1261/50, Michle, 141 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31684 (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 a následujícími GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

2. Rozsah a účel zpracování a právní základ zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely uzavření a plnění smlouvy, správu smlouvy nebo pro jednání o uzavření či změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů. V takovém případě jsou zpracovávány osobní údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření a plnění dané smlouvy.

Pro výše uvedené účely je poskytnutí Vašich osobních údajů dobrovolné, je však nezbytné pro uzavření smlouvy, její následnou správu, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů.

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením výše uvedeného smluvního právního vztahu se správcem či k plnění zákonných povinností správce, jde zejména příslušné zákony k zajištění povinností stanovených daňovými a souvisejícími zákony České republiky v platném znění.

Zpracování Vašich osobních údajů je také nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů, zejména, pokud je subjektem údajů dítě. Může jít zejména o tyto účely pro oprávněné zájmy: vymáhání pohledávek za subjektem údajů (zákazníkem), ostatní zákaznické spory (např. reklamace), zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv správce, evidence dlužníků a evidence zneužívání přístupových údajů nebo produktů nabízených správcem.

3. Příjemci osobních údajů

Abychom zajistili řádný chod společnosti Gramon print s.r.o. a mohli Vám poskytovat kvalitní a řádné služby, mají přístup k Vašim osobním údajům i další třetí subjekty. Jedná se zejména o poskytovatele IT služeb (vlastníka serverů, na kterých jsou data uložena), advokátní a další osoby, které poskytují služby pro Gramon print s.r.o. a s nimiž máme samozřejmě za účelem ochrany Vašich osobních údajů uzavřenou písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů.

Správce dále uvádí, že k Vašim osobním údajům mohou mít přístup státní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy.

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů     (jméno a příjmení a adresa pro doručení zboží/zakázky).

Údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. číslo telefonu a e-mailová adresa).

5. Způsob zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně a vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

6. Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme v souladu s právními předpisy po dobu trvání smlouvy, abychom Vám mohli poskytovat naše služby. Po ukončení Vaší smlouvy či závazků z ní vyplývajících či souvisejících máme Vaše údaje uloženy po dobu, která je vyžadována a uvedena v příslušných právních předpisech, zejména daňových a účetních zákonech, a dále dle obecných promlčecích dob.

7. Práva subjektů údajů

Máte právo kdykoliv se obrátit na společnost Gramon print s.r.o a požadovat informace a přístup k osobním údajům a jeho zpracování. Dále máte právo na výmaz, právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, právo na omezení zpracování, uplatnění námitky proti zpracování, na informace o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a na přenositelnost údajů a právo odvolat udělený souhlas. Tyto práva můžete uplatnit na níže uvedených kontaktech správce. S případnou stížností se můžete obrátit i na Úřad na ochranu osobních údajů. Máte rovněž právo, abychom Vám bez zbytečného odkladu oznámili porušení zabezpečení osobních údajů, pokud by toto porušení mělo za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody.

Pokud máte k informacím o zpracování osobních údajů jakékoliv dotazy či připomínky, neváhejte se, prosím, obrátit telefonicky +420 721 761 979 nebo emailem na adresu: horak@gramon.cz či přímo písemně na adresu sídla společnosti Gramon print s.r.o. Na záhonech 1261/50, Praha 4-Michle, 141 00.